Historische fouten

Als de Koran inderdaad het perfecte woord van Allah is, zouden ook alle historische details in de Koran juist moeten zijn. Namen, geografische details en gebeurtenissen zouden allemaal in de juiste tijd en locatie geplaatst moeten worden. Hieronder zullen we een aantal van deze historische details bekijken en zien dat er allerlei problemen mee zijn.

Als er echter historische fouten in de Koran staan, is dit een sterk bewijs dat Allah niet de auteur van de Koran is, maar dat de Koran niet meer dan een door mensen geschreven boek is. Lees verder en trek je eigen conclusies:

 • Maria, moeder van Jezus en zus van Mozes en Aaron. Volgens de Koran is Maria, de moeder van Jezus, ook de zus van Mozes en Aaron. Dit is echter bijzonder merkwaardig, aangezien Mozes en Aaron ruim 1000 jaar eerder dan Maria leefden!
  In soera 3:35-45 vermeldt de Koran dat Maria de dochter is van Imran (Amram in de Bijbel), en dat de engelen haar mededelen dat zij de moeder van de Messias Jezus zal zijn. Dat Maria de dochter van Imran is wordt bevestigd in soera 66:12. Bovendien wordt Maria in soera 19:28 de zus van Aaron genoemd, en dit is dezelfde Maria wiens zoon Jezus is (soera 19:34). Dat Mozes uit dezelfde familie komt bevestigt Al-Tabari in zijn werk waar hij Mozes ‘de zoon van Imran’ noemt.
  Deze namen, Imran en Aaron en Mozes, zijn exact hetzelfde als de familie van Mozes in de Bijbel. De verwarring in de Koran komt doordat Mozes ook een zus had, namelijk Mariam. In het Arabisch zijn de namen Maria en Mariam hetzelfde (مريم), wat mogelijkerwijs tot deze historische misser in de Koran geleid heeft.
  In de hadieth (Sahieh Muslim 28:13) vragen de christenen van Najran Mohammed waarom hij Maria de zus van Aaron noemt. Mohammed antwoordt dat dit was omdat ‘mensen vroeger namen gaven van apostelen en vrome mensen uit het verleden.’ Dat lijkt een wat vreemde verklaring. Waarom zou je iemand “de zus van X” noemen, terwijl dat niet klopt, en bovendien allerlei verwarring veroorzaakt? Veel aannemelijker is dat de Koran het hier fout heeft.
 • Een Samaritaan maakt het gouden kalf voor de joden.  Het verhaal uit de Bijbel waarbij de joden door de woestijn naar het beloofde land trekken, en onderweg een gouden kalf als afgod maken als Mozes lang wegblijft, is terug te vinden in de Koran. In soera 20:85-88 lezen we echter dat het een Samaritaan is die het gouden kalf maakt. Echter in de tijd vande uittocht door de woestijn waren er helemaal geen Samaritanen!
  Samaritanen zijn een volk dat pas na de verovering van Israël door de Assyriërs in 722 v. Chr. verscheen. Een deel van de inwoners werd namelijk weggevoerd, en een deel bleef. Tegelijkertijd kwamen er andere bevolkingsgroepen in Israël wonen, en zij vermengden zich met de oorspronkelijke bewoners. Hieruit ontstonden de Samaritanen.
  De uittocht uit Egypte vond veel eerder plaats, rond 1400 v. Chr. Daarmee is het dus onmogelijk dat de joden toen Samaritanen ontmoet hebben op hun weg. Ook hier heeft de Koran het dus fout.
 • Josef werd verkocht voor een paar dirham.  Volgens soera 12:20 werd Jozef verkocht voor een paar dirham aan slavenhandelaren. Hoewel slavenhandel toen wel bestond, bestond er in de tijd van Jozef (1600 – 1700 v. Chr.) nog geen geld zoals wij dat nu kennen, en zeker geen dirham.
  Geld werd voor het eerst pas rond het jaar 600 v. Chr. gebruikt (Robert W. Wallace, The Origin of Electrum Coinage, 1987). Dat is dus ongeveer 1000 jaar nadat Jozef leefde! In de tijd van Jozef werd betaald met metalen als zilver, die afgewogen werden. De dirham is echter een Arabische valuta, waarvan de naam afgeleid is van het Griekse ‘drachme’. Dus ook hier hebben we te maken met een anachronisme in de Koran.
 • Haman als de minister-president in Egypte. Aan het begin van soera 28 vinden we het verhaal van Mozes en de farao. De farao blijkt echter een rechterhand genaamd Haman te hebben, die waarschijnlijk een soort minister-president moet zijn. In soera 28:6 en soera 28:8  spreekt de Koran namelijk over “de farao, Haman en hun soldaten”.
  De naam ‘Haman’ is exact hetzelfde als die van de Haman in het Bijbelboek Esther, waar Haman de tweede man is naast de Babylonische koning. Het is een niet-joodse, en niet-Arabische naam die zowel in de Bijbel als de Koran slechts voor één persoon wordt gebruikt, en in beide gevallen de tweede man naast de leider van het land. De meest logische verklaring is dat de Koran deze naam heeft overgenomen, maar wel op de verkeerde plek en in de verkeerde tijd.
 • Jezus Christus werd niet gekruisigd. De Koran (soera 4:157) beweert dat Jezus niet werd gekruisigd en gedood, maar dat ‘iemand die op hem leek in zijn plaats werd gesteld’. Hoewel dit niet expliciet vermeld wordt, geloven veel moslims dat Judas degene is die in Jezus’ plaats gekruisigd werd.
  Met dit verhaal gaat de Koran lijnrecht in tegen elke historische consensus aangaande de kruisiging van Jezus Christus. En het maakt niet uit of deze historici christen, atheïst of iets anders zijn. Jezus’ kruisiging  wordt door vrijwel alle huidige wetenschappers als ‘historisch zeker’ beschouwd (James Dunn, Jesus Remembered,  2003) Dit is ook niet vreemd als we naar de historische documentatie kijken.
  Dan blijkt dat er naast de bijbelse biografieën (de evangeliën), en de brieven van Paulus, ook joodse (Josephus, Babylonische Talmud) en Romeinse (Tacitus, Tallus) en Griekse (Lucian van Samosata) bronnen zijn, die alle beweren dat Jezus gedood dan wel expliciet dat hij gekruisigd werd.
  Het is dan ook merkwaardig dat 600 jaar later Mohammed beweert dat dit niet zo is, en dus al het aanwezige historische bewijs tegenspreekt. Puur historisch gezien is dit zeer onbetrouwbaar, en zelfs vanuit religieus oogpunt kun je je afvragen waarom Allah dit zou doen. Het is dus zeer aannemelijk dat we ook hier te maken hebben met een historische fout in de Koran.

Bovenstaande kritiekpunten zijn niet uitputtend, maar laten duidelijk zien dat de Koran een aantal niet weg te redeneren fouten bevat. Voor een historisch document hoeft dat niet meteen een probleem te zijn, echter wanneer het gaat om het woord van Allah is dit zeer problematisch.

%d bloggers liken dit: